ثبت نام فروشندگان

اطلاعات مالک

اطلاعات فروشگاه

بارگذاری مدارک

قرارداد دیجیتال

تائید امضا قرارداد

وارد کردن کد به منزله‌ تایید و امضا قرارداد است.

کد تایید به شماره ارسال می‌شود.

ارسال مجدد کد